top of page

תקנון לשימוש באתר ויטופיה מועדון לקוחות וחנות און ליין
 

ברוכים הבאים לאתר www.vtopiamarket.com להלן :”האתר“) בבעלות חברת ויטופיה  מרקט בע”מ
(להלן :”מפעילת האתר” ו/או “החברה“). 

כל גולש המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן :”המשתמש“) מסכים לתנאי השימוש והוראות התקנון המפורטים להלן. 

המשתמש מאשר כי קרא והסכים לקבל על עצמו את תנאי השימוש והוראות התקנון ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו
כל תביעה כנגד החברה. 

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש והוראות התקנון. ככל שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון,
הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.  

משרדה הרשום של מפעילת האתר חברת ויטופיה מרקט  בע”מ (ח.פ 515657765) מצוי ברח’ עין המפרץ 7, ראשון לציון.

טלפון : 076-542-2299 ; פקס : 076-542-2299

דוא”ל: office@vtopiamarket.com

 

         תנאי שימוש כלליים 

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 2. האתר, השימוש בו ובחומר ים המצויים בו הנם לשימוש אישי ופרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי. 

 3. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בחומרים המצויים בו כל שימוש בעל מאפיין מסחרי. 

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 5. השימוש באתר, בתכנים ובמאמרים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם “as-is” ובהתאם להחלטות שיתקבלו, מעת לעת, על ידי החברה.

 6. השימוש באתר אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

  רישום לאתר

 7. בחלק מהמקרים, השימוש באתר יתבצע באמצעות חשבון וסיסמה שיקבל המשתמש (להלן :”חשבון משתמש“). 

 8. חשבון המשתמש שתקבל הנו אישי ולצרכי המשתמש בלבד. כל משתמש אחראי באופן בלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבון המשתמש שקיבל ועליו למנוע העברת פרטי החשבון לאחרים.

 9. בעת ביצוע הרישום לאתר, יידרש המשתתף להזין לאתר את פרטיו האישיים (לרבות, שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, דואר אלקטרוני, טלפון נייד וכיו”ב). 

 10. תשומת הלב כי, הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט ועלולה אף להוות עבירה פלילית.

  התכנים באתר וקניין רוחני

 11. האתר מכיל חומרים מקיפים לרבות תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, טקסטים, מסרים, סרטונים,  וכיו”ב (להלן :”התכנים“). 

 12. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר זה, בתכנים ובכל המופיע בו הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש, ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה.

 13. המשתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר בתכנים ובכל המופיע בו אך ורק בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן ובכפוף להוראות כל דין.

 14. המשתמש באתר מצהיר ומתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או לערוך ו/או לפגום באתר ובכל המופיע בו לרבות בתכנים המצויים בו וכן לא לבצע כל פעולה שתהווה זילות ו/או  פגיעה בשמה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או פגיעה במדריכים ו/או המופיעים בשמה.

 15. חל איסור מוחלט על המשתמש (במישרין ו/או בעקיפין) לתרגם, להעתיק ו/או להקליט ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לשכפל ו/או לפרסם איזה מהתכנים המופיעים באתר ו/או לאפשר לאחרים לבצע איזה פעולה מהמנויות בסעיף זה.

 16. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק להציג את התכנים, כולם או חלקם, בין אם מדובר בתכנים בתשלום ובין אם ללא תמורה, זאת בכל עת וללא הודעה מראש ולא תעמוד למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

 17. אופן הצגת המוצרים  יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

  הגבלת אחריות

 18. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.

 19. החברה אינה מתחייבת ו/או מציגה כי התכנים המוצעים באתר מתאימים לצרכי המשתמש ו/או מטרותיו ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות להתאמת התכנים כאמור ו/או להצלחתם. 

 20. המוצרים הנזכרים באתר ו/או בתכנים הם לצורכי לימוד, אילוסטרציה והמחשה רעיונית בלבד ואין מטרתם לייצג דמויות ו/או ישויות אמיתיות ו/או מקרים אמיתיים. כל קשר בינן לבין דמויות ו/או ישויות אמיתיות בשם זהה ו/או דומה ו/או מקרים זהים ו/או דומים הינו מקרי לחלוטין.

 21. השימוש באתר ובתכנים המצויים בו, הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכל מקרה השימוש באתר אינו מהווה תחליף למידע ו/או ייעוץ על ידי יועצים מומחים מקצועיים בתחומם.  

 22. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו עדכניים, זמינים ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, לאור היקף התכנים ומורכבותם יתכנו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות, החברה לא תישא בכל אחריות הנוגעת לטעויות באתר ו/או אי דיוקים בתכנים המוצגים באתר לרבות בקשר עם השימוש בהם ו/או בקשר עם תוצאות השימוש בהם.

 23. המשתמש באתר ובתכנים מצהיר בזה כי הוא האחראי הבלעדי לכל סוגי השימוש שהוא יבצע בתכנים ו/או באיזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר הנובע מהשימוש באתר ו/או במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת התכנים המצויים באתר ו/או בקשר עם תוצאות כלשהן של השימוש באתר.

 24. במידה ואירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או אם יפגעו בתהליך הרכישה תקלות במחשוב החברה ו/או בטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר, רשאית החברה להודיע למשתמש על ביטול הרכישה כולה ו/או חלקה.

  שמירת הזכות לשינויים

 25. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה ומבלי להודיע על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.

 26. מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.

 27. יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

  המוצרים

 28. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של החברה ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה". 

 29. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים באתר או להוציא איזה מהמוצרים מהאתר. 

 30. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.   יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת החברה, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה פריטים) מכל מוצר.

  הערות למוצר

 31. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 

 32.  ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 

 33.  אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

 34. באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה - "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר. התקנות אינן חלות על מוצרים שיוצרו או יובאו לפני יום 1.1.2020, ומוצרים כאמור ייתכן שיסופקו ללקוח ללא סימון הנדרש בתקנות, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר.

 35. התמונות הינן להמחשה בלבד. 

  המחירים

 36.  מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 

 37. בכל הנוגע למכירות המתבצעות באמצעות הטלפון, הדוא"ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי החברה מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר האתר ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר.

 38. מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 8 ימים ממועד ביצוע ההזמנה,  לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.

 39. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 

 40. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

  סיום או הפסקת ההתקשרות

 41. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. 

 42. בנוסף, רשאית החברה לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

  איסור על שימוש בלתי חוקי באתר

 43. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה. 

 44. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות, קטעי וידאו, קטעי קול ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. 

 45. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, והחברה שומרת לעצה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

  אחריות

 46.  החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח החברה Online ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר . 

 47. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

 48. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

 49. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

 50. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

 51. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 52. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

  דין ושיפוט

 53. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

 54. כל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד.

חג שמח 3>
תפריט פסח - פתוח להזמנות באיסוף עצמי בלבד - אין יותר מקום בקו החלוקה במשלוחים - תודה לכל מי שהזמין 

bottom of page