top of page
שימוש במידע, פרטיות ורשימת דיוור
 
  1. בעצם מסירת פרטייך לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, הנך מביע את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא”ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

  2. בנוסף, בעת ההרשמה לאתר ובעת שימוש בתכנים נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (באמצעות חשבון המשתמש) ו/או באמצעות תכנים אותם רכשת ו/או ביקשת לרכוש וכיו”ב. 

  3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה, כמפורט בתקנון זה הן באמצעות דוא”ל, מסרונים ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר. 

  4. מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד’), ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתם הבלעדי.

  5. לתשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: “הודעת סירוב “(, כאמור לעיל).

  6. הודעת הסירוב מטעם המשתמש תינתן בכתב לחברה בדוא”ל office@vtopiamarket.com  או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת – על פי בחירתך.  

 

סודיות המידע:

החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו, וזאת, בין היתר, על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים. 

יחד עם זאת, למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.

חג שמח 3>    תפריט פסח - פתוח להזמנות באיסוף עצמי בלבד
האתר נפתח להזמנות עבור חג שני - המשלוחים יוצאים ביום שישי בחוה"מ

bottom of page